Onze Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van

Groene Wegen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht van een opdrachtgever (“Cliënt”) aan Groene Wegen BV (verder ook “GW”) en alle de door GW verrichte werkzaamheden. GW is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Artikelen 7:404 en 7:407 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing. Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. Groene Wegen BV is gevestigd te Overveen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34129668.

Derden

De Cliënt stemt er mee in dat GW derden betrekt bij de uitvoering van de werkzaamheden van GW en dat GW daarbij, namens de Cliënt, de voorwaarden van die derde zal accepteren. GW is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van die derde.

Financieel

GW declareert en factureert conform de voorafgaand aan de opdracht met de Cliënt gemaakte schriftelijke afspraken.

Aansprakelijkheìd

Een eventuele tekortkoming in de dienstverlening van GW kan er niet toe leiden dat enige bij GW betrokken (natuurlijk) persoon en/of aandeelhouder aansprakelijk is. De bij GW betrokken personen kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen. De eventuele aansprakelijkheid van GW is beperkt tot het bedrag dat in verband met de betreffende tekortkoming wordt uitbetaald onder de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van GW, te vermeerderen met het bedrag van het verschuldigde eigen risico. De Cliënt vrijwaart GW en de bij GW betrokken personen tegen alle aanspraken van derden voorzover deze aanspraken verband houden met de dienstverlening van GW aan Cliënt.

Privacy

GW hanteert een privacy- en cookieverklaring, zie groene-wegen.nl.

Geschillen

Nederlands recht is van toepassing en alle geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank Noord- Holland (locatie Haarlem).

Registratie rechtsgebieden

Piet Sippens heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

– Verbintenissenrecht

– Algemene praktijk


Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.